Оқулық: ҚазМемҚызПУ-Алматы, 2009.- 398 б. 8. Әбиев Ж. Педагогика тарихы : Оқу ... «Психология және адам дамуы» пәні бойынша әдебиеттер тізімі. Негізгі әдебиеттер 1. Немов Р.С. Общие основы ... Қ.Б. Жарықбаев Психология. Алматы: Мектеп, 1982. Қосымша әдебиеттер 1. Айзенк М. Психология для ...

  www.kaznpu.kz

Қаз ҰПУ-нің оқытудың мазмұны жəне əдістері институтының директоры, Жарықбаев. Қ.К.− Т.Тəжібаев ... ҚазҰПУ жалпы педагогика жəне психология кафедрасының меңгерушісі,. Қондыбаева М.Р. ... Еуразия Ұлттык университетінің педагогика кафедрасынын меңгерушісі, Ибраимова Ж.Қ. – Абай ат. ҚазҰПУ ...

  kaznpu.kz

ректоры (Тараз қ. Қазақстан). Ғылыми редактор/Научный редактор: М. Сатаев, ҚР ҰҒА корр.-мүшесі, т.ғ.д. –. М.Әуезов атындағы ОҚМУ ҒЖ және ХБ проректоры ...... мысалы: «оқулықта берілген тіктӛртбұрыштың анықтамасын оқып оны қалай басқаша ... 3 Жарықбаев Қ.Б. Психология. – Алматы, 2004.

  www.ukgu.kz

Ежеквартальный журнал издается с 2008 годаа. Журналда келесі бағыттардағы ғылыми зерттеулер көрініс табады: - педагогика;. - психология; . - тарих; ...... Мақалада мектеп оқулығының даму бағытына талдау беріледі ...... 2 Жарықбаев Қ.Б. Қазақ тәлім-тәрбиесі: Қазақ ұлттық педагогикасы мен ұлттық.

  egi.kz

құндылықтар. С. С. Е. Р. Г. О. Р. П. Теориялық мазмұнының жоғары деңгейде білуі. Ұстаздың жеке-адам бойыңдағы құзыреттіліктерінің жиынтығы. Ұ. С. Т. А. З. О. Қ. У. Ш. Ы ...... Жарықбаев Қ. Жалпы психология, 2000 ж. 4. Кемтар балаларды ...... оқулыққа байланысты болып келеді. “Принцип” латын тілінен  ...

  is.nkzu.kz

Жарықбаев Қ.К.− Т.Тəжібаев атындағы этнопсихология жəне этнопедагогика орталығының директоры, Қазмағанбетов А.Г. − Ақмола ... Еуразия Ұлттык университетінің педагогика кафедрасынын меңгерушісі, Ибраимова Ж.Қ. – Абай ат. ҚазҰПУ психология. ҒЗИ-ның жетекші ғылыми қызметкері, Жампеисова ...

  kaznpu.kz

Русский язык-1. Учебное пособие для студентов медицинских вузов. 2012. Эверо. 4000. Жарыкбаев Қ.Б. Жантану оқулығы. Толықтырып, өңделінген 10- шы басылым. 2011. Эверо. 4500. Жарықбаев Қ.Б. Психология негіздері. 2011 . Эверо. 4000. Жарықбаев Қ.Б. Психологическая наука в Казахстане. Уч. пос.

  www.kgmu.kz

10 июн 2016 ... технологий, а также проведение экономических, социологических, социально-психологических ...... (Жалал-Абад қ., Қырғызстан) ...... оправданным шагом к самоидентификации в бурном современном мире. Литература: 1. Жарықбаев К.Б. Психология негіздері. Жалпы психология оқулығы.

  nier.ge

Шабденова Қ.Ж. «Ақпараттық жүйелер» бөлі- мінде оқитын студенттерге кəсіби қазақ тілін фразеологизмдер арқылы үйрету жолдары...... 98. Шабденова К.Ж. Методы изучения профес- сионального казахского языка студентами специальности «Информационные системы» посредством фразеологизмов.

  pedagogy-vestnik.ksu.kz

Каймулдинова К.Д. Қазіргі дүние географиясы : оқулық жоғары оқу орындарында география мамандықтары бойынша білім алатын студенттерге арналған / К. Д. .... Жарықбаев Қ.Б. Психология : энциклопедиялық сөздік / Қ. Б. Жарықбаев, О. С. Саңғылбаев. - Алматы : Қазақ энциклопедиясы, 2011. - 618 б.

  lib.kstu.kz

Жарықбаев, Қ. Жантану [Мәтін] : оқулығы / Қ. Жарықбаев. - өнд.толықт. 10-шы бас.

  webirbis.kgmu.kz

Жарықбаев, Қ. Б. Психология негіздері [Текст] : ҚР жоғарғы оқу орындары студенттеріне арналған оқулық / Қ.Б. Жарықбаев. - Өңделіп, толықт. 6-шы бас.

  webirbis.ksu.kz

Жарықбаев Қ Жалпы психология/Жарықбаев Қ. - 2004. 17. Жарықбаев Қ Жантану оқулығы/Жарықбаев Қ. - 2008. 18. Жарықбаев Қ Жантануға кіріспе/Жарықбаев Қ. - 2005. 19.

  irbis.pushkinlibrary.kz

Жарықбаев, Қ. Жалпы психология [Текстььь] : оқулық / Қ. Жарықбаев.

  library.wksu.kz

Жалпы психология/ред. А. Г. Ковалев [және т. б.]. - 1980.

  irbis.vkgu.kz

Жарықбаев, Қ. Психология [Текст] : арнаулы орта оқу орындары оқушылары мен пединституттардың педагогика және бастауыш мектеп әдістемесі факультеті студенттеріне арналған оқулық / Қ. Жарықбаев ; Қазақстан Республикасы білім министрлігі. - өңделіп...

  lib.kstu.kz

Мұның барлығы психологияға да қатысты. Психология зерттейтін құбылыстардың күрделілігі мен көптүрлілігі ғылыми танымға қиындығы соншалықты, психологиялық ғылымның жетістіктері тек осы әдістерге байланысты болған.

  s3-eu-west-1.amazonaws.com

Жарықбаев, Қ. Психология : жоғары оқу орындарына арналған оқу құралы / Қ. Жарықбаев. - 3-ші бас., өңделіп. - Алматы : Білім, 1993.

  www.lib.ektu.kz

1960 Жарықбаев К.Б. Психология. А. Мектеп 1996 Жарықбаев қ.Б.Психологиялық сөздік.

  pps.kaznu.kz

Мировые новости: